rada parafialna


Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Diecezji Opolskiej

1. Celem Parafialnej Rady Duszpasterskiej (dalej: PRD) jest wspomaganie proboszcza, jako jej przewodniczącego, w sprawach dotyczących całokształtu życia parafialnego.

2.  Kadencja PRD trwa 5 lat.

3.
  Sposób wyboru członków PRD winien być dwustopniowy:

a)
 zgłaszanie kandydatów - każdy parafianin ma prawo zgłaszania kandydatów, którymi mogą być katolicy autentycznie religijni, zaangażowani w życie parafii oraz cieszący się w parafii dobrą opinią. Proboszcz podaje termin zgłaszania kandydatów.

b)  wybory - spośród zgłoszonych kandydatów sporządza się listę wyborczą z nazwiskami tych, którzy otrzymali najwięcej głosów przy zgłaszaniu (od 15 do 30 osób w zależności od wielkości parafii). W wyznaczoną niedzielę lub do wyznaczonego dnia parafianie głosują przez zaznaczenie na liście kandydatów ustalonej liczby osób, np. trzech lub więcej nazwisk. Do PRD wchodzą osoby, które otrzymały najwięcej głosów. Przed głosowaniem listę kandydatów, opatrzoną pieczęcią parafii, rozdaje się parafianom.

Prawo prezentacji kandydatów na listę wyborczą przysługuje również proboszczowi parafii.


4.
  Wybory do PRD przeprowadza komisja wyborcza, wybrana z dotychczasowych członków PRD. Komisji przewodniczy proboszcz lub inny wyznaczony przez niego kapłan.

5.
 Członkowie PRD powinni być dobierani według kryteriów: reprezentatywności, kompetencji oraz przydatności.

6.
 W skład PRD wchodzą:

a)
 z wyboru proboszcza:

- kapłani pracujący w parafii oraz rektorzy kościołów znajdujących się w jej granicach;

- przedstawiciele zgromadzeń zakonnych mieszkających lub pracujących na terenie parafii;

- przedstawiciele parafialnych zespołów duszpasterskich (nadzwyczajni pomocnicy Eucharystii, katecheci, przedstawiciele parafialnej Caritas, duszpasterstwa rodzin, małych wspólnot i ruchów religijnych itd., przedstawiciele służby kościelnej: organista, kościelny itd.);

- inni parafianie dobrani ze względu na ich zaangażowanie w parafii oraz kompetencje zawodowe;

b) z wyboru parafian: parafianie wybrani według powyższych zasad diecezjalnych.

7.
 Parafianie wybrani przez proboszcza powinni stanowić 1/3 członków PRD, resztę dopełniają radni wybrani przez ogół parafian.

8.
 Członkowie PRD z poprzedniej kadencji mogą być ponownie wybrani. Należałoby jednak przestrzegać zasady, że po udziale w dwóch, a w uzasadnionych przypadkach - trzech kolejnych kadencjach PRD, dany członek nie powinien w kolejnej kadencji brać bezpośredniego udziału.

9.
 Ilość członków PRD powinna być adekwatna do wielkości parafii:

a)
 maksimum 10 członków w parafiach do 2 tyś. wiernych;

b) maksimum 15 członków w parafiach do 5 tyś. wiernych;

c) maksimum 20 członków w parafiach do 10 tyś. wiernych;

d)  maksimum 25 członków w parafiach powyżej 10 tyś. wiernych.

10. Po wyborach członkowie PRD składają na ręce proboszcza przyrzeczenie wykonywania swojej posługi zgodnie ze swoim sumieniem oraz przepisami prawa kanonicznego.

11.
Członkowie PRD powinni utworzyć sekcje odpowiedzialne za poszczególne odcinki życia parafialnego. Należą do nich następujące sekcje:

a)
 katechetyczno-młodzieżowa;

b)
 liturgiczna;

c) charytatywna;

d) ekonomiczno-gospodarcza i in.

12.  Sekcja ekonomiczno-gospodarcza działa w oparciu o własny statut.

13.
  Proboszcz w uzasadnionym przypadku, po konsultacji z dziekanem, może odwołać wybranego przez siebie członka PRD i na jego miejsce powołać inną osobę. Na rozwiązanie całej PRD przed upływem kadencji musi uzyskać pisemną zgodę Kurii Diecezjalnej.

14.
   Z chwilą wakansu na urzędzie proboszcza działalność PRD ulega zawieszeniu. Nowy proboszcz po trzech miesiącach od objęcia parafii może wystąpić do dziekana rejonu z wnio­skiem o rozwiązanie dotychczasowej PRD i o zatwierdzenie jej nowego składu.

15.
  Przynależność do PRD jest funkcją honorową i z racji jej pełnienia nie należy się żadne wynagrodzenie.

16.
  Zebrania PRD zwołuje proboszcz przynajmniej kilka razy w roku i im przewodniczy, zapraszając wszystkich jej członków. Poszczególne sekcje w miarę potrzeb powinny spotykać się częściej. Rada posiada jedynie głos doradczy.

17.
  Ewentualne nieporozumienia powstałe między PRD a pro­boszczem rozstrzyga dziekan rejonu. Władzą odwoławczą od decyzji dziekana rejonu jest Kuria Diecezjalna.

18.
  Członkowie PRD mają obowiązek wspierania proboszcza we wszelkich poczynaniach związanych z prowadzeniem parafii.

19.
  Proboszcz powinien przedstawić PRD inicjatywy duszpasterskie i gospodarcze oraz zasięgnąć opinii na ich temat. Podjęte inicjatywy Rada powinna wspierać i pomagać w ich realizacji.

20.
   Członkowie PRD powinni troszczyć się o pogłębienie swojej formacji zgodnie z nauką Kościoła poprzez uczestniczenie w spotkaniach ogólnodiecezjalnych, rejonowych lub dekanalnych służących temu celowi.

21.
  Ważniejsze ustalenia PRD winny być podane do wiadomości całej wspólnocie parafialnej w ramach niedzielnych ogłoszeń parafialnych lub na łamach gazetki parafialnej.

22.
  Z każdego posiedzenia PRD należy sporządzić protokół. Protokoły przechowuje się w kancelarii parafialnej. Podlegają one wizytacji dziekańskiej i biskupiej.

23.
  Członkowie PRD spotykają się z biskupem przeprowa­dzającym wizytację kanoniczną i informują go o sprawach związanych z działalnością parafii.

_________________________________________________________________________________

Radni wybrani w wyborach dnia 29 listopada 2015r.

(porządek alfabetyczny)

 

1.    Frydryszek Irena

2.    Haracz Justyna

3.    Joszko Michał

4.    Kołek Damian

5.    Krzemień Adam

6.    Nowak Monika

7.    Rokosz Marek

8.    Stroka Bernard

9.    Wolny Karina

   
© Parafia św. Paschalisa w Raciborzu 2011r. Projekt i wykonanie: o. Barnaba Lewkowicz ofm