PasjaPierwsi chrześcijanie
otaczali głęboką czcią miejsca związane z męką Zbawiciela. Kolejne pokolenia wyznawców Chrystusa kontynuowały pielgrzymki do tych miejsc, a największym szacunkiem otaczano Grób Pański i Golgotę. W czasach krucjat (XI-XIII w.) nastąpiło ożywienie nabożeństwa do męki Pańskiej.

W 1220 r. św. Franciszek z Asyżu pielgrzymował do Ziemi Świętej, przypuszczalnie modlił się, przechodząc jerozolimską "Via Dolorosa". Franciszkanie, którzy nieprzerwanie od XIII w. są kustoszami miejsc uświęconych życiem i męką Zbawiciela, nabożeństwo drogi krzyżowej rozpowszechnili w Kościele zachodnim.

Mniej więcej 800-900 lat temu na zachodzie Europy, a nieco później u nas, pobożność chrześcijan zaczęła się zmieniać. Dawniej więcej mówiono o potędze Boga, nawet jeśli przedstawiano Go na krzyżu, to nie cierpiącego, lecz triumfującego.

Nabożeństwo "upadków Jezusa"
Pasja
Wielkim przeżyciem dla Europejczyków okazało się poznanie miejsc Męki Pańskiej podczas wypraw krzyżowych. Dwa posługujące ludziom w miastach nowo powstałe zakony – franciszkanie i dominikanie, zaczęli wówczas organizować tzw. nabożeństwa upadków Jezusa. Kiedy franciszkanie przejęli opiekę nad sanktuariami jerozolimskimi rozwinął się kult "dróg", czyli przejścia Chrystusa z pretorium Piłata, gdzie zapadł wyrok, na Golgotę, gdzie został wykonany. Z połączenia tych dwóch nabożeństw powstały stacje Drogi Krzyżowej.

Odwiedzanie Ziemi Świętej przez wielu pielgrzymów sprawiało, że po powrocie do domu starali się o stworzenie namiastki Jerozolimy, by łatwiej odczuć to, co przeżywali w miejscu Męki Zbawiciela. Począwszy od XV wieku w całej Europie wznoszono więc budowle przypominające jerozolimskie. Zespoły tych budowli zaczęto nazywać kalwariami. Pierwsza Kalwaria powstała w latach 1405-1420 w południowej Hiszpanii. Założył ją dominikanin, bł. Alvaro z Kordowy w górach Sierra Morena. W Polsce najbardziej znana jest Kalwaria Zebrzydowska. Znana jest także kalwaria na Górze św. Anny. W kotlinie kłodzkiej znane jest Sanktuarium i kalwaria Wambierzycka. O Wambierzycach do dziś mówi się jako o Śląskiej Jerozolimie.

PasjaPoczątkowo liczba stacji Drogi Krzyżowej pozostawała nie ustalona – było ich 7, 9, 12, 18 itd.; różnie lokowano też punkt wyjścia nabożeństwa (Wieczernik, Ogrójec, pałac Piłata). W obecnej postaci Droga Krzyżowa została ukształtowana w XVIII wieku.

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej jest nabożeństwem pokutnym. Jest jednym ze sposobów rozważania i przeżywania Męki Pana Jezusa, a polega ono na symbolicznym odtworzeniu drogi jaką przebył Pan Jezus od chwili skazania Go na śmierć przez Poncjusza Piłata, poprzez mękę na Golgocie, aż do złożenia Jego ciała do grobu.

Męka Chrystusa była przez wielki inspiracją dla wielu artystów, którzy przez obraz, ikonę, rzeźbę a także film (Pasja – Mela Gibsona) starali się pokazać jak wiele musiał wycierpieć Chrystus dla naszego zbawienia. Pasja

"On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy.
Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie". (Iz 53,4-5)

Za odprawienie Drogi Krzyżowej można zyskać Odpust Zupełny. Czym jest i jakie warunki trzeba spełnić by go zyskać, można się dowiedzieć  tutaj


© Parafia św. Paschalisa w Raciborzu 2011r. Projekt i wykonanie: o. Barnaba Lewkowicz ofm